Ρόλος και Αποστολή

Ο ρόλος του Συμβουλίου Κυβερνητών είναι να παρέχει συμβουλές και να καθοδηγεί τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου σε όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη βιομηχανία, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την πρόοδο των προσόντων  και  να παρέχει υποστήριξη στους στόχους και την αποστολή της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου.

Η ΝΑΚ και η Ναυτιλιακή Βιομηχανία είναι ισχυροί υποστηρικτές της στενότερης σύνδεσης ανάμεσα στη Βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό τομέα, και εργάζονται για την επιτυχή υλοποίηση ενός κοινού στόχου, το να καταστήσουν την Κύπρο ένα Ναυτιλιακό Κέντρο. Η Ναυτιλιακή Ακαδημία αποτελεί τον ελλείποντα κρίκο για την Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία, ο οποίος θα ενισχύσει το ρόλο της Κύπρου ως Ναυτιλιακού Κέντρου.

Η αποστολή του Συμβουλίου Κυβερνητών είναι να:

  • Ενισχύσει την κατανόηση της αγοράς, των επιχειρήσεων και των τάσεων της Βιομηχανίας
  • Να παρέχει αμερόληπτες συμβουλές επάνω σε θέματα που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση και τη σχολή της ΝΑΚ
  • Να παρέχει διορατικότητα στις ανάγκες της Βιομηχανίας
  • Να αξιολογεί και να βοηθά στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων, τόσο ακαδημαϊκών όσο και βραχείας διάρκειας.