Συμβούλιο Κυβερνητών

Το Συμβούλιο Κυβερνητών (Board of Governors) της ΝΑΚ αποτελείται από 22 επιλεγμένα και διακεκριμένα μέλη, τα οποία προσδίδουν αξία και στήριξη στο έργο και τους σκοπούς της Ακαδημίας. Σκοπός του Συμβουλίου Κυβερνητών είναι να αποτελεί έναν άμεσο συνδετικό κρίκο με τις ανάγκες της βιομηχανίας, να παρέχει συμβουλές στην ΝΑΚ για όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη βιομηχανία, να παρέχουν υποστήριξη στους στόχους και τα καθήκοντα της ΝΑΚ και να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο των προγραμμάτων που προσφέρονται.