Κριτήρια Εισδοχής

Απολυτήριο Λυκείου

· Ναυτική Επιστήμη – υποχρεωτικό μάθημα απολυτηρίου τα Μαθηματικά θετικής κατεύθυνσης ή επιτυχής ολοκλήρωση του διαγνωστικού τεστ Μαθηματικών. Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο προσόν με μέσο όρο βαθμολογίας 15 από τα 20.

· Ναυτική Μηχανική – Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο προσόν με προτίμηση στα μαθήματα κατεύθυνσης των Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας. Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο προσόν με μέσο όρο βαθμολογίας 12 από τα 20.

Εκτός από το ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, θα ληφθεί υπόψη η συμμετοχή του υποψήφιου Δόκιμου σε εξωσχολικές δραστηριότητες, επίδειξη ηγετικών ικανοτήτων και άλλες σχετικές γενικές πληροφορίες.

Αγγλική Γλώσσα

Οι υποψήφιοι Δόκιμοι πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά Αγγλικής γλώσσας:

· IELTS με ελάχιστο βαθμό 5.0

· TOEFL με ελάχιστο βαθμό 500

· IGCSE/GCE ‘O’ Level με ελάχιστο βαθμό C

· Cambridge First Certificate με ελάχιστο βαθμό Β

· Cambridge Proficiency με ελάχιστο βαθμό C

· Επιτυχής εξέταση στο επίπεδο ENGL-100 στο English Placement Test του Intercollege

Προσωπική Συνέντευξη με την Ναυτική Ακαδημία

Οι υποψήφιοι Δόκιμοι που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής πρέπει να παραβρεθούν σε συνέντευξη με την Ακαδημία (αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά). Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λάβουν επιστολή αποδοχής υπό όρους όπου θα περιορίζεται στην εκπλήρωση των απαιτήσεων που περιγράφονται παρακάτω.

Περαιτέρω απαιτήσεις

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι Δόκιμοι πρέπει να υποβάλουν στην Ακαδημία τα ακόλουθα Πιστοποιητικά για να προχωρήσουν στην έκδοση άνευ όρων επιστολής αποδοχής:

· Πιστοποιητικό ιατρικής ικανότητας για ναυτικούς (βάσει του κανονισμού STCW I/9) από ιατρό/ιατρικό κέντρο/νοσοκομείο εγκεκριμένο από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας στην Κύπρο ή από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής σας

· Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην Ακαδημία τα ακόλουθα:

· 2 πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους Διαβατηρίου

· Αντίγραφο Πολιτικής Ταυτότητας