Κριτήρια Εισδοχής

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα «Πτυχίο στη Ναυτική Επιστήμη»/ Αξιωματικός Υπεύθυνου Φυλακής Ναυσιπλοΐας, πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Κριτήρια Εισδοχής 

A/A  Προσόντα Κριτήρια Επιτυχίας
1 Απολυτήριο Λυκείου και Αναλυτική βαθμολογία ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών
  • Ελάχιστος Μέσος Όρος Βαθμολογίας 15 από τα 20 (75%)
2 Μαθηματικά
  • Ελάχιστος Βαθμός 15 από τα 20 (75%) ή
  • Επιτυχής ολοκλήρωση Διαγνωστικής Εξέτασης στα Μαθηματικά
3 Αγγλική Γλώσσα Βλέπε Πίνακας 2: Κριτήρια Αγγλικής Γλώσσας
4 Προσωπική Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο Συντονιστή του προγράμματος (αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά)  Επιτυχής ολοκλήρωση της Συνέντευξης

Κριτήρια Αγγλικής Γλώσσας 

Όλοι οι υποψήφιοι φοιτητές, είτε προέρχονται από χώρες Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από Τρίτες Χώρες (χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), θα πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Εισδοχών ένα (1) από τα ακόλουθα Πιστοποιητικά Αγγλικής Γλώσσας. Ο Πίνακας 2 υποδεικνύει πέρα από τα αποδεκτά πιστοποιητικά, τον απαιτούμενο Ελάχιστο Αποδεκτό Βαθμό καθώς και τη χρονική διάρκεια εγκυρότητας του κάθε πιστοποιητικού. Πιστοποιητικά τα οποία είτε δεν βρίσκονται στον Πίνακα 1 είτε δεν πληρούν τον Ελάχιστο Αποδεκτό Βαθμό και τη χρονική διάρκεια εγκυρότητας, δεν θα γίνονται δεκτά. 

Πίνακας 2:Κριτήρια Αγγλικής Γλώσσας 

Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας Ελάχιστος Αποδεκτός Βαθμός Επιτυχίας Διάρκεια Εγκυρότητας  
(από την ημερομηνία απόκτησης του Πιστοποιητικού) 
Anglia Examinations Advance Επ’ αόριστον
Cambridge GCE AS Level in English Language “C” Επ’ αόριστον
IGCSE/GCE A Levels “C” Επ’ αόριστον
Cambridge IGCE or GCSE English as a 1st Language “D” Επ’ αόριστον
Cambridge IGCE or GCSE English as a 2nd Language “C” Επ’ αόριστον
University of Cambridge Exams “B2 First (FCE)”  Επ’ αόριστον
IELTS 5.5 2 Χρόνια
TOEFL (IBT) 72 2 Χρόνια
SAT Evidence-Based Reading and Writing (EBRW) 530 5 Χρόνια
Password Skills Plus Test 5.5 2 Χρόνια
Pearson PTE Academic 59 2 Χρόνια
Michigan Language Assessment ECCE (53) Επ’ αόριστον
IB English B Standard Level (SL) 5 Επ’ αόριστον
IB English B High Level (HL)   4 Επ’ αόριστον
IB English A Literature SL & HL  4 Επ’ αόριστον

Όλα τα παραπάνω Πιστοποιητικά είναι ισοδύναμα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) με ελάχιστη βαθμολογία Β2. 

Με την εκπλήρωση των παραπάνω Κριτηρίων Εισδοχής, οι υποψήφιοι θα λάβουν Επιστολή Αποδοχής υπό όρους και για να προχωρήσουν στην επίσημη εγγραφή στο πρόγραμμα «Πτυχίο στη Ναυτική Επιστήμη» θα πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Εισδοχής τα ακόλουθα υποχρεωτικά έγγραφα:  

  • Πιστοποιητικό ιατρικής ικανότητας για ναυτικούς (βάσει του κανονισμού STCW I/9) από ιατρό/ιατρικό κέντρο/νοσοκομείο εγκεκριμένο από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας στην Κύπρο ή από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής σας. Στην περίπτωση υποψηφίων από Τρίτες Χώρες, με την άφιξη τους στην Κύπρο θα πρέπει να επανεκδώσουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό από ιατρό/ιατρικό κέντρο/νοσοκομείο εγκεκριμένο από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας στην Κύπρο  
  • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
  • 2 πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους Διαβατηρίου (ή σε ψηφιακή μορφή)
  • Αντίγραφο Διαβατηρίου