Κριτήρια Εισδοχής

Απολυτήριο Λυκείου

Το γενικό κριτήριο εισδοχής στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου είναι Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο προσόν με μέσο όρο βαθμολογίας 15 από τα 20 (75%) ή το σχετικό ισοδύναμο

· Οι υποψήφιοι Δόκιμοι του προγράμματος «Ναυτική Επιστήμη» θα πρέπει να έχουν ως υποχρεωτικό μάθημα απολυτηρίου τα Μαθηματικά θετικής κατεύθυνσης ή να επιτύχουν σε διαγνωστική γραπτή εξέταση στα μαθηματικά

· Οι υποψήφιοι Δόκιμοι του προγράμματος «Ναυτική Μηχανική» θα πρέπει να έχουν ως υποχρεωτικό μάθημα απολυτηρίου τα Μαθηματικά θετικής κατεύθυνσης ή να επιτύχουν σε διαγνωστική γραπτή εξέταση στα μαθηματικά

Εκτός από το ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, θα ληφθεί υπόψη η συμμετοχή του υποψήφιου Δόκιμου σε εξωσχολικές δραστηριότητες, επίδειξη ηγετικών ικανοτήτων και άλλες σχετικές γενικές πληροφορίες.

Αγγλική Γλώσσα

Οι υποψήφιοι Δόκιμοι πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά Αγγλικής γλώσσας:

· TOEFL με ελάχιστο βαθμό 500

· IGCSE/GCE ‘O’ Level με ελάχιστο βαθμό C

· IELTS με ελάχιστο βαθμό 6.0

· Μηχανογραφημένου τύπου TOEFEL με ελάχιστο βαθμό 173

· TOEFL IBL με ελάχιστο βαθμό 61

· Cambridge First Certificate με ελάχιστο βαθμό Β

· Cambridge Proficiency με ελάχιστο βαθμό C

· Επιτυχής εξέταση στο επίπεδο ENGL-100 στο English Placement Test του Intercollege

Συνέντευξη με την ακαδημία

Οι υποψήφιοι Δόκιμοι που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής πρέπει να παραβρεθούν σε συνέντευξη με την Ακαδημία (αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά). Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λάβουν επιστολή αποδοχής υπό όρους όπου θα περιορίζεται στην εκπλήρωση των απαιτήσεων που περιγράφονται παρακάτω.

Περαιτέρω απαιτήσεις

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι Δόκιμοι πρέπει να υποβάλουν στην Ακαδημία τα ακόλουθα Πιστοποιητικά για να προχωρήσουν στην έκδοση άνευ όρων επιστολής αποδοχής:

· Πιστοποιητικό ιατρικής ικανότητας για ναυτικούς (βάσει του κανονισμού STCW I/9) από ιατρό/ιατρικό κέντρο/νοσοκομείο εγκεκριμένο από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας στην Κύπρο ή από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής σας

· Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην Ακαδημία τα ακόλουθα:

· 2 πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους Διαβατηρίου

· Αντίγραφο Πολιτικής Ταυτότητας