Πρόγραμμα Υποτροφιών Δοκίμων

ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2024 – 2025

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών Δοκίμων χορηγείται σε νεοεισερχόμενους Δόκιμους της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου (ΝΑΚ) σε συνεργασία με τις ναυτιλιακές εταιρίες οι οποίες λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο σχέδιο υποτροφιών.

2. OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ CSF

Οι υποτροφίες του συγκεκριμένου προγράμματος θα χορηγούνται σε νεοεισερχόμενους Δόκιμους, οι οποίοι θα πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

a. Υποτροφίες ύψους €7,200/Έτος σε νεοεισερχόμενους Δόκιμους για κάλυψη των ετήσιων διδάκτρων της ΝΑΚ οι οποίοι θα πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικο-οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια:

  • Πλήρωση όλων των κριτηρίων εισδοχής στο πρόγραμμα σπουδών (Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου/Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο προσόν,    πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας, προσωπική συνέντευξη με την Ακαδημία, κλπ.)
  • Συνολικό Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα μέχρι €60,000/Έτος
  • Άλλους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες (π.χ Πολύτεκνη ή μονογονική οικογένεια, κλπ.) οι οποίοι δύναται να ληφθούν υπόψιν για τη χορήγηση της υποτροφίας

b. Δόκιμοι οι οποίοι θα επωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται πως θα ολοκληρώσουν την 12-μηνη επί του πλοίου πρακτική τους άσκηση κυρίως σε πλοία της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρίας που παρέχει την υποτροφία (εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά), οδηγώντας έτσι στην πιθανή εργοδότηση τους μετά την αποφοίτηση.

Όλες οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν θα είναι υπό όρους και θα επανεξετάζονται και θα ανανεώνονται ετησίως, με βάση τις επιδόσεις του Δόκιμου κατά το προηγούμενο έτος.

Η αξιολόγηση κάθε Δόκιμου θα πραγματοποιείται από την ΝΑΚ και την αντίστοιχη ναυτιλιακή εταιρία και θα βασίζεται στα ακόλουθα:

  • Ακαδημαϊκή Επίδοση: Ο Δόκιμος πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα με ελάχιστο μέσο όρο CPA 2,50/4,00 για το αντίστοιχο έτος της χορηγούμενης υποτροφίας
  • Πρακτική Επίδοση: Ο Δόκιμος πρέπει να αποκτά θετική ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια όλων των πρακτικών εκπαιδεύσεων και των περιόδων θαλάσσιας υπηρεσίας στο πλοίο

Εάν οι Δόκιμοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις σε ένα δεδομένο ακαδημαϊκό έτος, τότε ενδέχεται να χάσουν την ιδιότητα τους ως επιλέξιμοι για να λάβουν την υποτροφία που χορηγείται βάσει του προγράμματος υποτροφιών για το επόμενο έτος.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

a. Οι υποψήφιοι δόκιμοι θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα «Πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης». Η αίτηση δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΝΑΚ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ είτε μέσω απευθείας επικοινωνίας με το τμήμα εισδοχών.

b. Οι αιτήσεις για υποτροφίες από νέους επιλέξιμους υποψήφιους Δόκιμους θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του Γραφείου Εισδοχής του Intercollege & της ΝΑΚ έως τις 01/09/2024 ή έως ότου διανεμηθούν όλες οι διαθέσιμες υποτροφίες.

c. Όλες οι Αιτήσεις Υποτροφιών θα εξεταστούν, θα αξιολογηθούν και θα χορηγηθούν από μια Επιτροπή Υποτροφιών μέχρι τις 20/09/2024 ή έως ότου διανεμηθούν όλες οι διαθέσιμες υποτροφίες

d. Η Επιτροπή Υποτροφιών αποτελείται από εκπροσώπους της ΝΑΚ, του Συμβουλίου Κυβερνητών της ΝΑΚ και από εκπροσώπους των Εταιριών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών

e. Οι υποτροφίες θα καταβάλλονται από τις Εταιρίες που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα απευθείας στην Ακαδημία έως τις 31/10/2024 με τη μορφή πληρωμής διδάκτρων στο όνομα και προς όφελος των Δόκιμων που επιλέγονται στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών.

f. Οι διαθέσιμες υποτροφίες θα διανεμηθούν εξίσου στα 4 χρόνια σπουδών, με την επιφύλαξη της επιτυχούς ετήσιας αναθεώρησης των ακαδημαϊκών και πρακτικών επιδόσεων του κάθε Δόκιμου και της συνεχούς συμμετοχής των Εταιριών στο σχέδιο υποτροφιών.

4. Χορηγοί Υποτροφιών