Δίδακτρα και άλλα Τέλη για χώρες κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών κρατών

Τα ετήσια δίδακτρα στα προγράμματα Αξιωματικών της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου ανέρχονται στις €7,500 για όλους τους δοκίμους, είτε είναι ντόπιοι, είτε προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., είτε διεθνείς (εκτός Ε.Ε.)

Επιπρόσθετα στα δίδακτρα σπουδών, συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα τέλη:

Δόκιμοι από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τέλη Χειμερινό Εξάμηνο Τέλη- €  Εαρινό Εξάμηνο Τέλη – € Ετήσια Τέλη – €
Αίτηση 55 55*
Δίδακτρα 3,750 3,750 7,500
Άλλα Τέλη
Εγγραφή 26 26 52
Δραστηριότητες 20 20 40**
Τεχνολογική Υποστήριξη 15 15 30**
Εργαστήρια 200 200 400**
Στολή 400 400*
TOTAL 4,391 3,936 8,477

* Τέλη πληρωτέα μόνο το πρώτο έτος σπουδών και μη επιστρεπτέα
** Τέλη που καταβάλλονται μόνο όταν ισχύουν

International Cadets other Fees

Type of Fees Fall Semester Fees – € Spring Semester Fees – € Annual Fees – €
Application 55 55*
Visa 86 86*
Tuition 3,750 3,750 7,500
Other Fees
Registration 26 26 52
Activities 20 20 40**
Technology 15 15 30**
Maritime Lab 200 200 400**
Uniforms 400 400**
Immigration Deposit 400 400***
Medical Insurance 150 150
TOTAL 4,941 3,936 9,113

*Fees payable only for the first year of studies and non-refundable
**Fees payable only when applicable
***Fees payable only for the first year of studies and are refundable upon conditions set by the Republic of Cyprus