Πληροφορίες θεώρησης εισόδου για Φοιτητές εντός και εκτός ΕΕ

Για σκοπούς έκδοσης άδειας εισόδου στη χώρα, οι φοιτητές που έρχονται στην Κύπρο ως φοιτητές του εκάστοτε προγράμματος που προσφέρεται από το Intercollege. Όλα τα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν αναλόγως με τις πληροφορίες που παρέχονται πιο κάτω.

Όλοι οι φοιτητές από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αιτούνται για εισδοχή στο Intercollege πρέπει να έχουν θεώρηση εισόδου (visa) για να τους επιτραπεί η είσοδος στην Κύπρο. Υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πληρωμές έχουν ληφθεί, το Intercollege αναλαμβάνει να υποβάλει τα έγγραφα του φοιτητή στο Τμήμα Μετανάστευσης για αξιολόγηση.

 1. €55 τέλος υποβολής αίτησης (καμία αίτηση δεν εξετάζεται αν δεν καταβληθεί το τέλος αυτό, το οποίο είναι μη επιστρεπτέο).
 2. €86 τέλος φοιτητικής θεώρησης εισόδου (καμία αίτηση δεν εξετάζεται αν δεν καταβληθεί το τέλος αυτό, το οποίο είναι μη επιστρεπτέο).
 3. 4 φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.
 4. Πιστοποιημένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (μέσης & ανώτερης δευτεροβάθμιας) και αναλυτική βαθμολογία.
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου (με ισχύ για τουλάχιστον δύο χρόνια από την έναρξη του εξαμήνου εγγραφής).
 6. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (ισχύς 6 μηνών).
 7. Πιστοποιημένη βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα ότι ο οικονομικός χορηγός του φοιτητή έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης, σπουδών και επαναπατρισμού του. Χορηγός μπορεί να είναι μόνο ο πατέρας, η μητέρα, η ό ίδιος ο φοιτητής. Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τη σχέση μεταξύ χορηγού και φοιτητή (με διάρκεια ισχύος όχι λιγότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης).
 8. Υποστηρικτική κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού (ισχύς 1 μήνα).
 9. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αιματολογικών εξετάσεων για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, και Σύφιλη (με ισχύ 4 μήνες από την ημερομηνίας έκδοσης).
 10. Πιστοποιημένη ακτινογραφία θώρακα για φυματίωση (με ισχύ 4 μήνες από την ημερομηνίας έκδοσης).
 11. Τραπεζική μεταφορά ποσού €3000 στο Intercollege για την προκαταβολή διδάκτρων.

Πιστοποίηση Εγγράφων

Οι μαθητές καλούνται να πιστοποιήσουν/επικυρώσουν τα παραπάνω έγγραφα στις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους. Η διαδικασία πιστοποίησης διαφέρει μεταξύ των χωρών που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Χάγης, 1961 (Apostille) και εκείνων που δεν το έχουν πράξει.

Τα πιστοποιημένα έγγραφα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται μετάφραση, αυτή πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο μεταφραστή και να επικυρώνεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας του αιτούντος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, νομίμως πιστοποιημένα, θα πρέπει να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Διεθνούς Γραφείου για έγκριση και περαιτέρω οδηγίες .

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διεθνών Εισδοχών για οδηγίες σχετικά με το πώς να πιστοποιήσετε έγγραφα στη χώρα σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]).

Ασφάλιση υγείας

Όλοι οι διεθνείς φοιτητές υποχρεούνται από τους κανονισμούς του Τμήματος Μετανάστευσης να έχουν ασφάλιση υγείας. Η ασφάλιση διευθετείται μέσω του Τμήματος Οικονομικών του Intercollege και ανανεώνεται με κάθε ετήσια εγγραφή.