Πληροφορίες

4-ετές Πρόγραμμα Σπουδών στη Ναυτική Επιστήμη

Το πρόγραμμα Ναυτικής Επιστήμης στην ΝΑΚ στοχεύει στην εκπαίδευση Αξιωματικών Καταστρώματος σε εμπορικά πλοία, βάσει των προτύπων της Διεθνούς Σύμβασης STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών Ναυτικών).

Οι απόφοιτοι Ανθυποπλοίαρχοι (Αξιωματικοί Γ’ τάξης) της Ναυτικής Επιστήμης με την ολοκλήρωση των σπουδών τους και έχοντας συμπληρώσει συνολικά 12 μήνες πρακτικής εξάσκησης ως ενεργά στελέχη του πληρώματος Εμπορικών Πλοίων αποκτούν:
• Το Πιστοποιητικό Ναυτικής Ικανότητας Αξιωματικού Γέφυρας – Officer in Charge of a Navigational Watch (Section A-II/1) – που παρέχεται από την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου
• Το πανεπιστημιακού επιπέδου Πτυχίο στη Ναυτική Επιστήμη που παρέχεται από το Intercollege

Εξέλιξη Αξιωματικού Γέφυρας:
• Ανθυποπλοίαρχος (Αποφοίτηση – Πλοίαρχος Γ’ Τάξεως – 3rd Officer)
• Υποπλοίαρχος (Πλοίαρχος Β’ Τάξεως – Chief Mate)
• Πλοίαρχος (Πλοίαρχος Α’ Τάξεως – Master)

Download Leaflet

Προφίλ

Η Κύπρος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαχείρισης πλοίων στην Ευρώπη δημιουργώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες και έχοντας προοπτικές ανάπτυξης. Περισσότερες από 200 εταιρείες, με κύρια ασχολία τους την πλοιοκτησία, την διαχείριση πλοίων και την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών έχουν ως έδρα την Κύπρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία θέσεων εργασίας που πρέπει να καλυφθούν από καταρτισμένο προσωπικό, εξειδικευμένο στις ιδιόμορφες εργασιακές απαιτήσεις του Ναυτιλιακού κλάδου.

Την πλήρωση αυτών των θέσεων εργασίας έρχονται να καλύψουν τα προγράμματα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου που σε συνεργασία με το Intercollege, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρέχουν την απαραίτητη επαγγελματική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε Αξιωματικούς Γέφυρας και Μηχανής, σε πλοία Εμπορικού Ναυτικού.

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος της Ναυτικής Επιστήμης είναι η άρτια εκπαίδευση Αξιωματικών Γέφυρας και του προγράμματος Δίπλωμα Γ’ Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού είναι η άρτια εκπαίδευση Αξιωματικών Μηχανής, σε πλοία Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα της διεθνούς σύμβασης STCW και σε εφαρμογή των διεθνών μοντέλων εκπαίδευσης του IMO (IMO Course Models).

Γενικοί Στόχοι

 1. Η προετοιμασία των σπουδαστών ώστε να καταστούν επιτυχημένοι επαγγελματίες αξιωματικοί, επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στον απαιτητικό τομέα της Ναυτικής Επιστήμης.
 2. Η παροχή στους αποφοίτους των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων ώστε να αριστεύσουν στη Ναυτική Βιομηχανία ως Αξιωματικοί Β’ και στη συνέχεια να προαχθούν σε Αξιωματικούς Α’ και Πλοιάρχους.
 3. Η παροχή στους φοιτητές των θεμελιωδών αρχών της πλοήγησης και του χειρισμού πλοίων, της ασφαλούς λειτουργίας του πλοίου και της διοίκησης επί του πλοίου, προκειμένου να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις προκλήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
 4. Η καλλιέργεια αναλυτικών δεξιοτήτων, τακτικών επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης.
 5. Η προώθηση της δεοντολογίας, της επαγγελματικής υπευθυνότητας και των ηθικών πρακτικών.
 6. Η καθιέρωση της σημασίας της ασφαλούς εκτέλεσης των καθηκόντων του υπεύθυνου αξιωματικού που είναι επιφορτισμένος με καθήκοντα φυλακής καταστρώματος τόσο στη θάλασσα όσο και στο λιμάνι.
 7. Η προώθηση της δια βίου μάθησης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης μέσω της κατάρτισης των Αξιωματικών Γέφυρας και προχωρημένων πτυχίων.
 8. Η κάλυψη τουλάχιστον του ελαχίστου προτύπου ικανότητας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για αξιωματικό βάρδιας (STCW Σύμβαση 2010 Κεφάλαιο II, Εδάφιο AII/1. IMO model course 7.03 Λειτουργίες 1, 2 & 3).
 9. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για αποτελεσματική επικοινωνία με συναδέλφους, Αξιωματικούς, Πλοιάρχους, εμπειρογνώμονες ναυτιλίας και το κοινό, σε θέματα σχετικά με τις έννοιες, τους κινδύνους και τις συστάσεις.
 10. Η προσφορά οξυδέρκειας στα σημαντικότερα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης ενός πλοίου ώστε να αυξηθεί η επαγγελματική ανταγωνιστικότητα του αξιωματικού.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

 1. Ο εξοπλισμός των σπουδαστών με θεμελιώδεις γνώσεις και αναλυτικές δεξιότητες, για τη χρήση του εξοπλισμού πλοήγησης επί του σκάφους, μαζί με προσομοιωτές και εργαστηριακή εμπειρία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τον προκλητικό τομέα της ναυτικής επιστήμης.
 2. Η διευκόλυνση της μάθησης και της κατάρτισης στον τομέα της ναυτικής επιστήμης, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανία και την τρέχουσα τεχνολογία αιχμής.
 3. Η παροχή των θεωρητικών και των υπολογιστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη λύση των εφαρμοσμένων και θεωρητικών προβλημάτων στον τομέα της ναυτικής επιστήμης.
 4. Η παροχή πρακτικής και πειραματικής άμεσης και μονοετούς εμπειρίας επί του πλοίου, η οποία επιτρέπει στους σπουδαστές να συνδέονται άμεσα με τις θεμελιώδεις γνώσεις και τη θεωρία.
 5. Η παροχή στους σπουδαστές της ευκαιρίας να εργαστούν ατομικά ή σε ομάδες για να δώσουν λύσεις σε ποικίλα ναυτικά προβλήματα/καταστάσεις.
 6. Η παροχή στους σπουδαστές της ευκαιρίας να αναπτύξουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές ικανότητες στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης τους, ώστε να καταστούν επιτυχημένοι επαγγελματίες αξιωματικοί καταστρώματος και να προωθήσουν το όραμα της εταιρείας.
 7. Η απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με: Πλοήγηση, Χειρισμό Φορτίου και Αποθήκευση, Έλεγχο της Λειτουργίας του Πλοίου και Φροντίδα των Επιβαινόντων σε αυτό, όλα τα πάντα σε επιχειρησιακό επίπεδο βάσει των ικανοτήτων IMO STCW (Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Φύλαξης) .

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, από τους σπουδαστές αναμένεται να:

 1. Έχουν βαθιά γνώση και κατανόηση των διαδικασιών και των τεχνολογιών που εμπλέκονται στον τομέα της Ναυτικής Επιστήμης.
 2. Χρησιμοποιούν τα μαθηματικά, τη φυσική και τις τεχνικές πλοήγησης για να αναλύουν και να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με τις ναυτιλιακές σπουδές.
 3. Εκπαιδεύονται σε θαλάσσιους κινητήρες και ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα για εξειδικευμένες λειτουργίες θαλάσσιας επιστήμης.
 4. Γνωρίζουν τους ορισμούς και την εξειδικευμένη αγγλική ναυτιλιακή ορολογία.
 5. Έχουν γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, την ηγεσία και τη διοίκηση, και θέματα Ναυτικού Δικαίου.
 6. Έχουν εμπειρία στην εκτίμηση διαχείρισης κρίσεων, την ασφάλεια επί του πλοίου και στις επικοινωνίες.
 7. Έχουν εις βάθος γνώση ναυσιπλοΐας, πλοήγησης, θαλάσσιας μετεωρολογίας, μεταφοράς φορτίου και ναυλώσεων-ασφαλίσεων.
 8. Εξοικειωθούν με τις έννοιες του κώδικα COLREGS , τα συστήματα ECDIS & GMDSS , ARPA και τις προσομοιώσεις ISPS-SSO, RADAR, BMS & BTM-BRM.
 9. Να εκπαιδευθούν και να αποκτήσουν εμπειρία στη χρήση των διαφόρων προσομοιωτών (Προσομοιωτής Γέφυρας, Προσομοιωτής GMDSS & επικοινωνιών, προσομοιωτής χειρισμού φορτίου).
 10. Έχουν ευρεία γνώση του MARPOL – Διαχείριση Ερματικού Ύδατος.
 11. Αποκτήσουν εμπειρία στη ναυσιπλοΐα, τους ελιγμούς και τον ασφαλή χειρισμό του πλοίου.
 12. Επικοινωνούν μεταξύ πλοίου και ξηράς.
 13. Χειρίζονται και να παραδίδουν φορτίο.
 14. Λειτουργούν όλα τα σωστικά μέσα.
 15. Γνωρίζουν λεπτομερώς τα στοιχεία του σκάφους, τα δομικά του μέρη και τις βασικές αρχές του μηχανικού και του ναυτικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του.
 16. Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους χρησιμοποιώντας προφορικές ή γραπτές δεξιότητες.
 17. Γνωρίζουν τη σημασία και τα οφέλη της δια βίου μάθησης στο επάγγελμα της Ναυτικής Επιστήμης.
 18. Κατανοούν τα επιχειρησιακά βασικά στοιχεία μίας ναυτιλιακής εταιρείας, προκειμένου να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με το προσωπικό των κεντρικών γραφείων.

Curriculum

Semester A

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 MANS-101 Mathematics I 5
2 MANS-102 Physics I 4
3 ESP-103M Maritime English 5
4 MANS-111 Navigation Fundamentals 7
5 MANS-112 COLREGS – Safety of Watch 6
6 MANS-113 Communications 3

Between Semester A & B: CERT-01 – Basic Safety

Semester B

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 MANS-103 Mathematics II 3
2 MANS-104 Physics II 4
3 MANS-114 Celestial Navigation 5
4 MANS-431 Maritime Law 3
5 MANS-131 Safety on Board 4
6 MANS-132 Deck Seamanship 7
7 MANS-133 Naval Architecture – Design 4

Summer Optional Training Onboard (2 Months)

Semester C

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 MANS-211 Applied Navigation 7
2 MANS-212 Marine Meteorology 6
3 MANS-213 Nautical Electronic Instruments 6
4 MANS- 391 Computers 6
5 MANS-215 Marine Engines 3
6 MANS-491 Chartering Insurance 3

Semester D

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 MANS-290 Practical Training on Board 30

Semester E

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 MANS-311 GMDSS 7
2 MANS-331 Marine Legal Issues 5
3 MANS-332 Human Resource Management 4
4 MANS-333 Leadership and Administration 4
5 MANS-334 Crisis Management – Risk Assessment 4
6 MAGC-402 Safety and Risk Management 5

Semester F

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 MAGC-301 Ship Management 3
2 MANS-321 Stability – Stresses 7
3 MANS-322 Cargo Transport 7
4 MANS-335 MARPOL – Ballast Water Management 4
5 MANS-336 Emergencies and SAR 5
6 MANS-337 Ship’s Inspections 4

Semester G

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 MANS-290C Practical Training on Board 30

Semester H

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 MANS-432 ISPS – SSO 3
2 MANS-411 ARPA – Watch Keeping 3
3 MANS-412 Simulation – BMS 3
4 MANS-214 RADAR 4
5 MANS-216 ECDIS 4
6 MANS-115 Simulation – BTM – BRM 3
7 MANS-490 Bachelor Thesis 10

Κριτήρια Εισδοχής

Apply Now!

Now Accepting Applications!

Register today to start your online application and begin the admission process!
Apply Now!