Πιστοποιήσεις

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα «Πτυχίο στη Ναυτική Επιστήμη» το οποίο προσφέρεται από την ΝΑΚ σε συνεργασία με το Intercollege, είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR). Αυτό επιβεβαιώνει το κύρος και το επίπεδο του Πτυχίου του Intercollege τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, και καταδεικνύει την ποιότητα και τις προδιαγραφές που τηρούνται τόσο από το Intercollege όσο και από τη ΝΑΚ.

Επαγγελματική Πιστοποίηση

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου και το Intercollege έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού I/6, Ενότητα A-I/6 του STCW 78 όπως τροποποιήθηκε και το Μέρος IX του Κυπριακού Νόμου 27(I)/2008, για τη διεξαγωγή των ακόλουθων εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

  • Officer in Charge of a Navigational Watch (Section A-II/1)
  • Officer in Charge of an Engineering Watch (Section A-III/1)
  • Electro-technical Officer (Section A-III/6)
  • Basic Training for Oil & Chemical (R.V/1-1.2, Sec. A-V/1.1, P.1)
  • Training in Security Awareness (R VI/6, Sec. A-VI/6 p.4)
  • Training for Seafarers with Designated Security Duties (R.VI/6, Sec. A-VI/6.6)
  • Ship Security Officer (R. VI/5, Sec. A-VI/5)

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου είναι μέλος στο Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ), στο Cyprus Foundation of the Sea (CyFOS) και στο Cyprus Marine Club (CMC).

Πιστοποίηση ISO και IQNet

Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης της ποιότητας σπουδών, η ΝΑΚ σε συνεργασία με το Intercollege έχουν προβεί στην πιστοποίηση των προσφερόμενων προγραμμάτων από τον Κυπριακό Φορέα Πιστοποίησης με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας CYS EN ISO 9001:2015 καθώς και από το Διεθνές Δίκτυο Φορέων Πιστοποίησης – IQNet.