Πληροφορίες

3-ετές Πρόγραμμα Σπουδών στη Ναυτική Μηχανικη

Το πρόγραμμα Ναυτικής Μηχανικής στην ΝΑΚ στοχεύει στην εκπαίδευση Υπεύθυνων Μηχανικών σε εμπορικά πλοία, βάσει των προτύπων της Διεθνούς Σύμβασης STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Προστασίας Ναυτικών).

Οι απόφοιτοι Γ’ Μηχανικοί με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους και έχοντας συμπληρώσει συνολικά 12 μήνες πρακτικής εξάσκησης ως ενεργά στελέχη του πληρώματος Εμπορικών Πλοίων αποκτούν:

• Το Πιστοποιητικό Ναυτικής Ικανότητας Αξιωματικού Μηχανής – Officer in Charge of an Engineering Watch (Section A-III/1) – που παρέχεται από την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου

Ανέλιξη Αξιωματικού Γέφυρας
• Γ’ Μηχανικός (Αποφοίτηση – Μηχανικός Γ’ Τάξεως – 3rd    Engineer)
• B’ Μηχανικός (2nd Engineer)
• A’ Μηχανικός (Chief Engineer)

Download Leaflet

Προφίλ

Η Κύπρος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαχείρισης πλοίων στην Ευρώπη δημιουργώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες και έχοντας προοπτικές ανάπτυξης. Περισσότερες από 200 εταιρείες, με κύρια ασχολία τους την πλοιοκτησία, την διαχείριση πλοίων και την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών έχουν ως έδρα την Κύπρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία θέσεων εργασίας που πρέπει να καλυφθούν από καταρτισμένο προσωπικό, εξειδικευμένο στις ιδιόμορφες εργασιακές απαιτήσεις του Ναυτιλιακού κλάδου.

Την πλήρωση αυτών των θέσεων εργασίας έρχονται να καλύψουν τα προγράμματα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου που σε συνεργασία με το Intercollege, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρέχουν την απαραίτητη επαγγελματική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε Αξιωματικούς Γέφυρας και Μηχανής, σε πλοία Εμπορικού Ναυτικού.

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος της Ναυτικής Επιστήμης είναι η άρτια εκπαίδευση Αξιωματικών Γέφυρας και του προγράμματος Δίπλωμα Γ’ Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού είναι η άρτια εκπαίδευση Αξιωματικών Μηχανής, σε πλοία Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα της διεθνούς σύμβασης STCW και σε εφαρμογή των διεθνών μοντέλων εκπαίδευσης του IMO (IMO Course Models).

Γενικοί Στόχοι

 1. Η προετοιμασία των σπουδαστών ώστε να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες μηχανικοί στον απαιτητικό τομέα της ναυτικής μηχανικής;
 2. Η παροχή στους σπουδαστές των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων ώστε να υπερέχουν στη ναυπηγική βιομηχανία ως αξιωματικοί που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της μηχανικής και στη συνέχεια την προαγωγή τους σε Δεύτερο Μηχανικό & Αρχιμηχανικό;
 3. Η παροχή στους σπουδαστές των θεμελιωδών αρχών της επιστήμης και της μηχανικής προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις τεχνολογικές προκλήσεις της ναυπηγικής βιομηχανίας;
 4. Η καλλιέργεια των αναλυτικών δεξιοτήτων, των τακτικών επίλυσης προβλημάτων και της κριτικής σκέψης;
 5. Προώθηση της ηθικής της μηχανικής, της ευθύνης εργασίας και των ηθικών πρακτικών;
 6. Η προετοιμασία του σπουδαστή να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντα φύλαξης για τα οποία είναι υπεύθυνος, τόσο στη θάλασσα όσο και στον λιμένα;
 7. Δημιουργία συνειδητοποίησης των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και παγκόσμιων ανησυχιών;
 8. Προώθηση της δια βίου μάθησης και της συνεχούς εκπαίδευσης μέσω τεχνικής κατάρτισης και προηγμένων πτυχίων;
 9. Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων που σχετίζονται με τις γνώσεις και δεξιότητες του Υπεύθυνου Μηχανικού, βάσει των ικανοτήτων IMO STCW (Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Φύλαξης Σύμβαση 2010 Κεφάλαιο III, Εδάφιο AIII/1. IMO model course 7.04 Λειτουργίες 1, 2, 3 & 4);
 10. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αποτελεσματική επικοινωνία με τους συναδέλφους, τους αρχιμηχανικούς και το κοινό σχετικά με θέματα που αφορούν τεχνικές έννοιες, κινδύνους και τις συστάσεις.

Ειδικοί Στόχοι

  1. Ο εξοπλισμός των σπουδαστών με θεμελιώδεις γνώσεις και αναλυτικές δεξιότητες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τον προκλητικό τομέα της ναυτικής μηχανικής επιστήμης;
  2. Η διευκόλυνση της μάθησης και της κατάρτισης στον τομέα της ναυτικής μηχανικής επιστήμης, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανία και την τρέχουσα τεχνολογία αιχμής;
  3. Η παροχή των θεωρητικών και των υπολογιστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη λύση των εφαρμοσμένων και θεωρητικών προβλημάτων στον τομέα της ναυτικής μηχανικής επιστήμης;
  4. Η παροχή πρακτικής και πειραματικής άμεσης και μονοετούς εμπειρίας επί του πλοίου, η οποία επιτρέπει στους σπουδαστές να συνδέονται άμεσα με τις θεμελιώδεις γνώσεις και τη θεωρία;
  5. Η παροχή στους σπουδαστές της ευκαιρίας να εργαστούν ατομικά ή σε ομάδες για να δώσουν λύσεις σε ποικίλα ναυτικά προβλήματα/καταστάσεις;
  6. Η παροχή στους σπουδαστές να σχεδιάσουν/εφαρμόσουν συστήματα και διαδικασίες για την επίλυση προβλημάτων της ναυτικής μηχανικής επιστήμης;
  7. Η παροχή στους σπουδαστές της ευκαιρίας να αναπτύξουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές ικανότητες στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης τους, ώστε να καταστούν επιτυχημένοι επαγγελματίες μηχανικοί και να προωθήσουν το όραμα της εταιρείας;
  8. Η παροχή στους σπουδαστές της δυνατότητας να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες συμπεριλαμβανομένου του να γράφουν τεχνικές αναλύσεις;
  9. Η απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με: Ναυτική Μηχανική, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική και Ελεγχόμενη Μηχανολογία, Συντήρηση και Επιδιόρθωση, Έλεγχο της Λειτουργίας του Πλοίου και Φροντίδα των Επιβαινόντων σε αυτό, όλα σε επιχειρησιακό επίπεδο βάσει των ικανοτήτων IMO STCW (Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Φύλαξης).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, από τους σπουδαστές αναμένεται να:

 1. Έχουν βαθιά γνώση και κατανόηση των διαδικασιών και των τεχνολογιών που εμπλέκονται στον τομέα της Ναυτικής Μηχανικής Επιστήμης.
 2. Χρησιμοποιούν τα μαθηματικά, τη φυσική και τις τεχνικές μηχανικής για να αναλύουν και να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με τις μηχανικές σπουδές.
 3. Εκπαιδεύονται πάνω σε εξειδικευμένες Ναυτικές Μηχανολογικές λειτουργίες.
 4. Γνωρίζουν σε βάθος το ναυτικό δίκαιο, για να μπορούν να κατανοήσουν το αντίκτυπο του δικαίου, στη Ναυτικής Μηχανική.
 5. Να είναι υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των μηχανικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του πλοίου.
 6. Γνωρίζουν τους ορισμούς και την εξειδικευμένη αγγλική ναυτιλιακή ορολογία.
 7. Χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τα εργαλεία της ναυπηγικής μηχανικής για να σχεδιάσουν μια δομή, μια συσκευή ή μια διαδικασία που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες μέσα από όρους κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, ηθικούς, της βιωσιμότητας και της ασφάλειας.
 8. Έχουν σε βάθος γνώση των τεχνικών εννοιών και των τεχνικών απαιτήσεων και των περιορισμών που σχετίζονται με το σχεδιασμό της ναυτικής μηχανικής.
 9. Χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα μέτρησης και λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ανασυγκρότηση συστατικών διαφόρων δομών υπό δοκιμή και αξιολόγηση.
 10. Μάθουν να χρησιμοποιούν τον προσομοιωτή του χώρου των μηχανών και να εξοικειωθούν με τις έννοιες της ψύξης, των συστημάτων σωληνώσεων, του θαλάσσιου λέβητα, των θαλάσσιων κυριότερων μηχανικών συστημάτων και του ERM.
 11. Έχουν γνώσεις των τύπων των πλοίων, της αρχιτεκτονκής και της κατασκευής.
 12. Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους χρησιμοποιώντας προφορικές ή γραπτές δεξιότητες.
 13. Γνωρίζουν τη σημασία και τα οφέλη της δια βίου μάθησης στο επάγγελμα της Μηχανικής Επιστήμης.

Curriculum

Year 1 Semester A

A/A Course Code Course Name Hours/semester
1 CCEW-100 Principles of Engineering Systems 50
2 CCEW-101 Engineering Mathematics (I) 50
3 CCEW-102 Applied Marine Thermodynamics (I) 45
4 CCEW-103 Engineering Dynamics and Mechanics of Machines 60
5 CCEW-104 Marine Chemistry and Fuel Systems 45
6 CCEW-105 Computer Applications 20
7 CCEW-115 Communicative Maritime English 20
8 CCEW-120 Internal Combustion Engines (I) – Engine Cycles 55
9 CCEW-125 Fundamentals of Marine Electrotechnology 55
10 CCEW-130 Basic Electronic Principles 45
11 CCEW-135 Electrical Tools and Instrumentation – Control Systems and Transducers 50

Year 1 Semester B

A/A Course Code Course Name Hours/semester
1 CCEW-141 Engineering Mathematics (II) 50
2 CCEW-142 Applied Marine Thermodynamics (II) 45
3 CCEW-145 Internal Combustion Engines (II)- Types and Operation 55
4 CCEW-150 Naval Power Plant Operation – Steam and Gas turbines 55
5 CCEW-155 Naval Power Plant Generation- Motors and Generators 60
6 CCEW-160 Marine Boilers 40
7 CCEW-165 Marine Electrical Maintenance 65
8 CCEW-170 Marine Hydraulic and Lubrication Systems 40
9 CCEW-175 Machine Tools – Power and Lathe Operation 65
10 CCEW-180 Machine Maintenance and Repair (Pumps and Compressors) 58

Year 1 Summer

A/A Course Code Course Name Hours/semester
1 CCEW-190 Seamanship – Basic Safety and Survival at Sea (BSM) 48
2 CCEW-195 Naval Communication Systems 5
3 Sea Service Induction Week (CyMA) 30

Year 2 Semester C

A/A Course Code Course Name Hours/semester
1 CCEW-200 Sea Service – July – December – 6 months 6 months

Year 2 Semester D

A/A Course Code Course Name Hours/semester
1 CCEW-210 Ship Steering Systems and Controls 60
2 CCEW-215 Marine Air Conditioning and Refrigeration 45
3 CCEW-220 Deck Machinery, Pumps and Piping Systems 50
4 CCEW-225 Engine Room Management and Safe Engineering Watch (ERM) 40
5 CCEW-230 Welding and Fabrication Techniques 70
6 CCEW-235 Machine Maintenance and Repair (Diesel Engines and Auxiliary equipment) 60
7 CCEW-240 Machinery Drawing and Design Considerations 50
8 CCEW-245 Marine Control Systems and Automation 65
9 CCEW-250 Naval Power Plant Distribution 36
10 CCEW-255 Material Science and Applications 50
11 CCEW-260 Marine Life-Saving Procedures and Appliances 25
11 CCEW-265 Medical First Aid on Board Ship 20

Year 3 Semester E

A/A Course Code Course Name Hours/semester
1 CCEW-300 Sea Service – July – December – 6 months

Year 3 Semester F

A/A Course Code Course Name Hours/semester
1 CCEW-310 Heat Exchangers and Ancillary Equipment 55
2 CCEW-315 Machine Room (Fault Detection and Preventive Maintenance) 70
3 CCEW-320 Plant Machinery Shut-Down and Emergency Procedures 36
4 CCEW-325 Machine Maintenance and Repair (Boiler and Refrigeration equipment) 50
5 CCEW-330 Marine Environmental Engineering 27
6 CCEW-335 Ship Stability and Control 44
7 CCEW-340 Ship Structure and Construction 63
8 CCEW-345 Ship Fire Prevention and Control 25
9 CCEW-350 Maritime Law 31
10 CCEW-355 Seafarer Personal Development Skills 20

Προαπαιτούμενα Εισδοχής

Κριτήρια Εισδοχής

Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο προσόν με προτίμηση στα μαθήματα κατεύθυνσης των Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας. Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο προσόν με μέσο όρο βαθμολογίας 12 από τα 20.

Εκτός από την καλή ακαδημαϊκή απόδοση, λαμβάνουμε υπόψη την οποιαδήποτε συμμετοχή του σπουδαστή σε εξωσχολικές δραστηριότητες, τις ηγετικές ικανότητες καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες που να είναι συναφή με εμπειρία στη θάλασσα.

Γνώση της αγγλικής γλώσσας IELTS με ελάχιστο βαθμό 6.0, TOEFL με ελάχιστο βαθμό 500, IGCSE/GCE ‘O’ Level με ελάχιστο βαθμό C, Cambridge First Certificate με ελάχιστο βαθμό Β ή Proficiency με ελάχιστο βαθμό C ή να επιτύχουν το επίπεδο ENGL-100 στο English Placement Test του Intercollege.

Προσωπική Συνέντευξη με την Ναυτική Ακαδημία

Πιστοποιητικό Ιατρικής Καταλληλότητας

Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώο

Άλλα Έγγραφα:

 • 2 πρόσφατες Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Αντίγραφο Ταυτότητας
Apply Now!

Now Accepting Applications!

Register today to start your online application and begin the admission process!
Apply Now!