Συμβουλευτική Ακαδημαϊκή Επιτροπή

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω στήριξης των στόχων και σκοπών της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, η τοπική ναυτιλιακή βιομηχανίας πρότεινε την δημιουργία της Συμβουλευτικής Ακαδημαϊκής Επιτροπής (ΣΑΕ), η οποία απαρτίζεται από Διευθυντικά στελέχη Εκπαίδευσης, Πληρώματος και Προσωπικού των εταιρειών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Κυβερνητών, Εκπροσώπους Συνδέσμων αλλά και άλλο σχετικό ειδικευμένο προσωπικό. Η ΣΑΕ ξεκίνησε τις εργασίες της τον Νοέμβριο 2016. Υπάγεται και αναφέρει άμεσα για τις εργασίες της στο Συμβούλιο Κυβερνητών, ενώ συναντιέται τακτικά, περίπου 3 φορές τον χρόνο.